Taken


De opdrachten van de brandweer werden wettelijk vastgelegd en reiken veel verder dan brandbestrijding alleen. Al is het ongetwijfeld het meest spectaculaire en heldhaftige aspect van het beroep. De brandweerman is een man van vele gevaren: of die nu voortkomen uit brand, lucht, water of een ander natuurelement dat het leven of de gezondheid van mens en dier, bedreigt, in alle omstandigheden moet de brandweer passende bijstand verlenen.

GRATIS:

 • De interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing;
 • De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
 • Bestrijding van rampspoedig gebeurtenissen en catastrofen;
 • De coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
 • De internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling;
 • De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;
 • De waarschuwing aan de bevolking;
 • De interventie naar aanleiding van een loos alarm;

BETALEND:

 • Vrijmaken en reinigen van de openbare wegen en plaatsen (neutraliseren van koolwaterstofverbindingen, zuren,... evenals het verwijderen van belemmeringen of ladingen;
 • Bestrijding van milieuverontreiniging en/of schadelijke producten;
 • Bevrijden en redden van dieren;
 • Stutten van gebouwen en constructies of het wegnemen van constructies ingevolge kennelijk slecht onderhoud of slechte bevestiging;
 • Interventie die het gevolg zijn van een 3de falend technische alarm en de oorzaak zijn van herhaaldelijk nutteloze interventies;
 • Bevrijden van personen uit liften ingevolge een technisch defect en die zich niet in levensgevaar bevinden;
 • Onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten die geen gevaar opleveren voor de bewoners/bevolking;
 • Prestaties inzake brandvoorkomingsadviezen, -maatregelen, controles en hulp bij verzekeringsexpertises;
 • waterleveringen: éénmalig bij het plaatsen van een regenwaterput;
 • Pompwerken indien de oorzaak niet te wijten is aan overstroming;

Naast de wettelijk opgelegde interventietaken, is er voor de brandweer ook een preventieve taak weggelegd. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ worden er adviezen gegeven over bouwdossiers en milieuvergunningen om de risico’s op brand en vervuiling te beperken.

Retributiereglement hulpverleningszone Midwest


Artikel 1. Algemeen
Er wordt vanaf de inwerkingtreding van dit besluit een retributie gevestigd op verhaalbare opdrachten van de geleverde prestaties en de uitgevoerde brandpreventieopdrachten door de hulpverleningszone Midwest.

Artikel 2. Tarieven
Artikel 2.1. Brandpreventieopdrachten
§1 De brandpreventieopdrachten worden aangerekend per prestatie door middel van een uurtarief per persoon. Dit tarief bedraagt 65 Euro per persoon en per uur.
§2 Een prestatie bestaat uit de brandpreventieopdracht zelf, alsook de tijd besteed aan voorbesprekingen, studie van plannen, dossierbehandeling en nabesprekingen.
§3 Wanneer bij een voor- en/of nabespreking een schriftelijk verslag opgesteld wordt, geldt dit als een afzonderlijke brandpreventieopdracht en bijgevolg wordt dit beschouwd als een prestatie.
§4 Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend.
§5 Voor elk begonnen half uur wordt vanaf het tweede uur een volledig half uur aangerekend.
§6 De administratieve kost per prestatie wordt vastgesteld op 25 euro en is steeds verschuldigd vanaf het moment van de aanvraag.
§7 Telkens wanneer de inhoud van een prestatie grondige wijzigingen ondergaat in de loop van de behandeling of de behandeling van een prestatie een ernstige vertraging oploopt buiten de wil van de adviesverlener, wordt de administratieve kost tweemaal aangerekend.
§8 De gevorderde retributie blijft verschuldigd ongeacht het gebruik of gevolg dat de begunstigde geeft aan het verleende advies.
§9 Evenementen: prestaties in het kader van de opmaak van veiligheids- en preventieplannen (voor rondgang) voor evenementen worden niet verrekend.

Artikel 2.2. Prestaties
§1 Alle verhaalbare opdrachten van geleverde prestaties worden vergoed à rato van het ingezette personeel, het gebruikte materieel en de verbruikte goederen, behalve in die gevallen waar een forfaitair bedrag wordt vermeld.
§2 Voor elke prestatie wordt minimaal twee uur aangerekend.
§3 Voor elk begonnen half uur wordt vanaf het derde uur een volledig half uur aangerekend.
§4 Het uurloon wordt verhoogd met 50% op zon- en feestdagen, en met 25% op zaterdagen en nachten (22.00u-6.00u);
§5 Uurlonen ingezet personeel:

 1. Gemiddeld uurloon 30,00 €
 2. Gemiddeld uurloon brandweerduiker, gaspakdrager, RED-team 40,00 €
§6 Verbruikte of geleverde producten (o.a. schuim, bluspoeder, korrels, …):
 1. de werkelijke kostprijs van de tijdens de interventie gebruikte of geleverde producten, met uitzondering van brandstof en smeermiddelen, wordt bijkomend in rekening gebracht, behoudens de gevallen waar een forfaitair bedrag is voorzien.
 2. dekzeilen, afdichtingplaten, balken en zandzakjes worden als verbruikt beschouwd.
§7 Brandweermaterieel:
 1. het ingezette materieel wordt behoudens de gevallen waar een forfaitair bedrag is voorzien aangerekend volgens de bedragen opgenomen in §8;
 2. in de gevallen waar een uurprijs is voorzien, wordt vanaf het tweede uur voor een begonnen uur een half uur aangerekend.
 3. wordt het ontleende materieel niet gebruikt, dan wordt het aangerekend à rato van één uur gebruik;
 4. elke belangrijke schade aan het ontleende materieel wordt de begunstigde van de prestatie in rekening gebracht;
 5. bij eventuele vervreemding vallen de vervangingskosten ten laste van de ontlener;
 6. het materieel dat ter beschikking wordt gesteld dient proper teruggebracht te worden naar de brandweerkazerne.
§8 Kostprijs ingezet materieel:
 1. Voertuigen waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 2.000 cm3 bedraagt 15,00 € per uur
 2. Voertuigen waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 4.500 cm3 bedraagt25,00 € per uur
 3. Voertuigen waarvan de cilinderinhoud meer dan 4.500 cm3 50,00 € per uur
 4. Voertuigen waarvan de cilinderinhoud meer dan 4.500 cm3 bedraagt met gebruik van de ingebouwde pomp 75,00 € per uur
 5. Hoogwerker of ladderwagen 75,00 € per uur
 6. Reddingsboot 25,00 € per uur
 7. Motorpomp 25,00 € per uur
 8. Stroomaggregaat 5,00 € per uur per kVA
 9. Ledigingspomp 15,00 € per uur
 10. Rookventilator 10,00 € per uur
 11. Kettingzaag 5,00 € per uur
 12. Duikpak 50,00 € per inzet, eventuele kosten voor professionele reiniging niet inbegrepen. Bij onherstelbare schade: kostprijs
 13. Gaspak 100,00 € per inzet, eventuele kosten voor professionele reiniging niet inbegrepen. Bij onherstelbare schade: kostprijs
§9 Gebruik van materieel:
Voor het gebruik van brandweermaterieel worden onderstaande forfaitaire bedragen aangerekend. Deze forfaitaire bedragen omvatten niet de verbruikte materialen die steeds aan kostprijs worden aangerekend:
 1. Slangen (zonder onderscheid van diameters): de eerste dertig dagen gebruik gratis en mits terugbrengen binnen de acht dagen nadien; daarna beschouwd als verloren en vergoeding per stuk aan kostprijs.
 2. Stut: de eerste dertig dagen gebruik gratis en mits terugbrengen binnen de acht dagen nadien; daarna beschouwd als verloren en vergoeding per stuk aan kostprijs. <:li>
 3. Standpijp (mits voorleggen overeenkomst watermaatschappij): 10,00 € per dag.
 4. Oliedam: 25,00 € per 25 m per dag.
 5. Oefenpop: 10,00 € per pop per dag.
§10 Wespennesten:
Voor het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten wordt per nest een forfait van 40,00 € aangerekend. Een tweede of volgende interventie voor hetzelfde wespennest binnen hetzelfde kalenderjaar is gratis.

§11 De interventies naar aanleiding van een falend technisch alarm:
De eerste nutteloze interventie is gratis. Elke nutteloze interventie die volgt binnen een periode van 12 maanden na het vorige wordt verhaald.

§12 Het vullen van persluchtflessen:
 1. de inhoud van persluchtflessen met een waterinhoud tot 7 liter: 7,00 € per fles;
 2. de inhoud van persluchtflessen met een waterinhoud groter dan 7 liter: 1,00 € per liter.
§13 Het volgen van een oefening in de oefenkelder:
21,40 € per deelnemer; indien gebruik gemaakt wordt van eigen adembescherming: 7,80 € per deelnemer.

Artikel 3. Indexering
De tarieven bepaald in art. 2 worden jaarlijks geïndexeerd volgens volgende formule:

 • de uurlonen van personeel: de tarieven zijn gekoppeld aan de spilindex van het openbaar ambt die op 01.01.2015 gelijk is aan 1,6084. Bij elke overschrijding van de spilindex van het openbaar ambt wordt het nieuw tarief bepaald volgens volgende formule: “tarief vermenigvuldigd met de nieuwe spilindex gedeeld door 1,6084 en afgerond op het hoger geheel getal = nieuw tarief uurloon” Het nieuwe tarief is van toepassing de tweede maand volgend op de overschrijding van de spilindex. Indien door een wettelijke maatregel er een indexsprong is wat de lonen betreft, wordt deze indexsprong eveneens toegepast op de indexering van dit tarief.
 • de andere tarieven in §1 vermeld zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen (basis 2004 = 100). De huidige tarieven zijn gekoppeld aan indexcijfer 122,51 (van november 2014 – basis 2004 = 100). Jaarlijks op 1 januari worden de tarieven aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november van het voorgaande jaar volgens de volgende formule: “tarief vermenigvuldigd met de index van de consumptieprijzen (2004 = 100) van de maand november voorafgaand aan het jaar van aanpassing van het tarief gedeeld door 122,51 en afgerond op het hoger geheel getal = nieuw tarief vanaf 1 januari”
 • - De indexering wordt om de drie jaar herzien. Er wordt gewerkt met afgeronde cijfers.

Artikel 4. Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de prestatie of door de natuurlijke of rechtspersoon die de oorzaak is van de tussenkomst van de diensten van de hulpverleningszone, indien de identificatie nadien gebeurt. Inzake de opdrachten van brandpreventie is de retributie verschuldigd door de begunstigde, met name de natuurlijke of rechtspersoon in wiens belang de brandpreventieopdracht heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Betaling
De betaling van retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op rekeningnummer van de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone.

Artikel 7. Invorderingsprocedure – kosten en intresten
De factuur is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen volgend op de factuurdatum. Bezwaar dient schriftelijk te worden ingediend, binnen een termijn van 15 dagen volgend op de factuurdatum, gericht aan de zoneraad, Koning Albert I Laan 4, 8800 Roeselare.
Gelieve in uw bezwaar het factuurnummer en het bedrag van de betwiste factuur te vermelden.
Indien uit nazicht van de boekhouding blijkt dat de oorspronkelijke factuur niet binnen de vastgestelde termijn van 30 dagen werd betaald, zal de debiteur worden aangemaand om deze factuur te betalen binnen een termijn van 14 dagen vanaf de verzending van de aanmaning. Voor deze eerste aanmaning wordt een administratieve toeslag van 5 euro aangerekend aan de debiteur.
Indien uit nazicht van de boekhouding blijkt dat de oorspronkelijke factuur niet werd betaald binnen de vastgestelde termijn van de eerste aanmaning, wordt een tweede laatste aangetekende zending verstuurd. Hierbij wordt een laatste betalingstermijn van 8 dagen verleend aan de debiteur om de factuur en de bijkomende aangerekende kosten van deze aangetekende zending van 10 euro alsnog te betalen.
Indien na het verzenden van de factuur en de tweede (aangetekende) aanmaning de schuld onbetaald blijft zonder dat van enige vorm van betwisting of protest vanwege de debiteur sprake is, vaardigt de bijzonder rekenplichtige een dwangbevel uit bij gerechtsdeurwaarderexploot. Alle kosten verbonden aan deze procedure vallen geheel ten laste van de debiteur.

Artikel 8. Vrijstellingen
De gemeentebesturen die deel uitmaken van de hulpverleningszone Midwest en die bijdragen in de financiering van de hulpverleningszone Midwest via de zonale verdeelsleutel worden vrijgesteld van de retributies volgens dit reglement voor aanvragen die in opdracht en voor rekening van hun gemeentebestuur of burgemeester worden uitgevoerd en die kaderen in de veiligheid. Dezelfde vrijstelling geldt voor de aanvragen in opdracht en voor rekening van het OCMW of de politiezone of intern of extern verzelfstandigde agentschappen waarvan deze gemeentebesturen deel uitmaken.

Artikel 9. Bijzondere bepalingen
Bijzondere tussenkomsten die niet voorzien zijn in dit tariefreglement kunnen per afzonderlijk geval op voordracht van het Zonecollege tegen kostprijs vastgesteld worden.

Artikel 10. Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking de dag volgend op haar goedkeuring door de zoneraad.

Artikel 11.
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de federale diensten van de gouverneur, Algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge en FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Ivo Brissaert, Algemene Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

p

IN DE KIJKER


LINKS